Geoportal Powiatu Konińskiego
    

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Konińskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Konińskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Konińskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Koniński nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
https://konin.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Dane dotyczące geometrii działek i budynków są do pobrania poprzez usługę wfs pod adresem:
http://konin.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php
Weryfikacja statusu zgłoszonej pracy geodezyjnej jest pod adresem:
weryfikacja.geoportal2.pl
GEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobu
Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe z PODGiK w Koninie

Projekt pn. : "Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.